• 10.03.2020
  Ausschuss f. Planung, Technik u. Umwelt (PTU)
  • 10.03.2020
  Ausschuss f. Wirtschaft, Kultur u. Sport (WKS)
  • 11.03.2020
  Ausschuss f. Bildung, Soziales u. Verwaltung (BSV)
  • 19.03.2020
  Gemeinderatssitzung